Охрана труда и БЖД

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2001 р. N 1320

Київ

Про затвердження Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки (далі - Національна програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити за погодженням з Державним департаментом з нагляду за охороною праці галузеві і регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з урахуванням положень Національної програми. 

3. Покласти на Державний департамент з нагляду за охороною праці функції координатора реалізації заходів, передбачених Національною програмою.

4. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції і Міністерству фінансів передбачати щороку під час підготовки проектів Державного бюджету України видатки на фінансування заходів, передбачених Національною програмою.

5. Міністерству праці та соціальної політики щороку у I кварталі подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Національної програми.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 


Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2001 р. N 1320 


НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки

1. Загальні положення

Головною метою цієї Національної програми є реалізація заходів загальнодержавного значення щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності (далі - підприємства) шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового забезпечення їх діяльності у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи державного управління та нагляду за охороною праці.

Реалізація права працівників на належні, безпечні і здорові умови праці не забезпечується повною мірою. Відсутність відповідних нормативно-правових актів щодо охорони праці на підприємствах, випадковий добір кадрів, стійка тенденція до зменшення коштів для забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці - це основні причини, які не дають змоги істотно знизити рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності.

Так, у 1999 році в цілому по Україні було травмовано на виробництві 39844 особи, з них 1388 - із смертельним наслідком, у 2000 році травмовано 34556 осіб, з них 1325 - із смертельним наслідком. Рівень професійної захворюваності залишається досить високим, при цьому переважають захворювання пилової та хімічної етіології, опорно-рухового апарату, віброшумова патологія. Найбільшу кількість постраждалих зареєстровано на підприємствах вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної промисловості, а також у будівництві та сільському господарстві.

Найбільш негативно позначаються на стані охорони праці:

незадовільні умови праці на виробництві;

недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці;

відсутність впровадження в необхідному обсязі науково-технічних розробок у сфері охорони праці;

недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці.

2. Концептуальні положення, основні завдання та заходи

Національна програма передбачає комплексне розв'язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету здоров'я працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві.

Концептуальні положення щодо поліпшення стану охорони праці ґрунтуються на аналізі сучасних тенденцій науково-технічного прогресу, проблем охорони праці, а також змін у системі державного управління і полягають у: 

створенні дієвих механізмів захисту прав працюючих, визначених законодавством про охорону праці;

створенні належних, безпечних і здорових умов праці;

розробленні механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з питань охорони праці і вибору конкретних стратегічних напрямів;

концентруванні ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки в сфері охорони праці;

забезпеченні конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх відповідності світовому рівню;

максимальному використанні досягнень вітчизняної та світової науки, результатів міжнародного науково-технічного співробітництва щодо питань поліпшення охорони праці та її нормативно-правової, наукової і матеріально-технічної бази.

Основними завданнями Національної програми є:

усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки, засобів та систем колективного захисту працівників;

здійснення заходів із захисту людей від ураження електричним струмом, шумових, вібраційних та інших навантажень;

удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;

розв'язання проблем медицини праці;

інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань охорони праці.

Виконання визначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, а також зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Національна програма включає в себе заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки.

Передбачені програмою заходи спрямовано на поступове приведення національного законодавства у відповідність з актами законодавства ЄС.

3. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Національної програми здійснюється в передбаченому законодавством порядку за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Мінпраці щороку подає правлінню Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань бюджетні запити щодо включення до бюджету цього Фонду цільових видатків, призначених для фінансування заходів Національної програми.

4. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення виконання Національної програми здійснює Держнаглядохоронпраці.

ЗАХОДИ
щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки, фінансування яких здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та   професійних захворювань

Найменування заходу 

Відповідальні виконавці 

Термін виконання, роки 

Вартість роботи, тис. гривень 

Очікуваний результат 

усього 

в тому числі за роками 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

I. Організаційні заходи 

Організація проведення атестації робочих місць з небезпечними і шкідливими умовами праці та здійснення контролю за приведенням їх у відповідність з вимогами нормативних актів про охорону праці 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2001 - 2005 

приведення робочих місць у відповідність з вимогами нормативних актів про охорону праці 

Забезпечення щорічної державної статистичної звітності про стан охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності 

Держкомстат
Мінпраці
МОЗ 

2001 - 2001 

надання можливості для проведення аналізу даних і розроблення заходів щодо створення безпечних умов праці 

Створення органів сертифікації та випробувальних лабораторій для сертифікації вибухових матеріалів, засобів захисту від вибухів та спалахів 

Держнаглядохоронпраці
Укрвибухпром
Мінпромполітики 

2001 - 2003 

560 

230 

170 

160 

створення умов для безпечного проведення вибухових робіт 

Оснащення лабораторії Центральної санітарно-епідеміологічної станції новими приладами для контролю за станом безпеки праці та виробничого середовища 

МОЗ 

2002 - 2003 

480 

240 

240 

створення необхідної технічної бази для проведення належної атестації робочих місць за умовами праці 

Оснащення випробувальних лабораторій Національного науково-дослідного інституту охорони праці необхідними приладами та устаткуванням 

Мінпраці 

2001 - 2002 

200 

120 

80 

розширення номенклатури засобів індивідуального захисту, що підлягають обов'язковій сертифікації 

Створення національного реєстру канцерогенно небезпечних підприємств, цехів та професій, розроблення системи заходів з підвищення ефективності боротьби з професійно зумовленою онкологією 

МОЗ
МНС
Академія медичних наук Мінпраці 

2001 - 2003 

90 

30 

30 

30 

профілактика захворювань, пов'язаних з професійно зумовленою онкологією 

Організація постійно діючої виставки засобів колективного захисту працівників 

Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2001 - 2002 

40 

20 

20 

сприяння забезпеченню працівників сучасними засобами колективного захисту 

Забезпечення проведення в органах виконавчої влади семінарів за участю керівників служб охорони праці, навчальних, галузевих, регіональних центрів охорони праці з питань охорони праці 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні держадміністрації 

2001 - 2005 

поширення передового досвіду та підвищення рівня знань з питань охорони праці 

Проведення Третьої всеукраїнської конференції з охорони праці 

Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади 

2003 - 2003 

20 

20 

обмін досвідом з розв'язання проблем охорони праці

опрацювання відповідних рішень та рекомендацій

поліпшення профілактичної роботи 

Разом 

  

  

1390 

400 

540 

450 

  

II. Пріоритетні науково-технічні дослідження і розробки з охорони праці 

1. Розроблення нових методів, систем і засобів діагностики устаткування, попередження та локалізації аварій на потенційно небезпечних об'єктах 

Завершення розроблення та впровадження на шахтах автоматизованої системи контролю пиловибухобезпеки та захисту мережі гірничих виробок від вибухів пилу 

Мінпаливенерго 

2001 - 2001 

150 

150 

приймальні випробування
захист мережі гірничих виробок від вибухів пилу, зменшення кількості аварій з груповими нещасними випадками 

Розроблення методики визначення ресурсу, модернізації, реконструкції та виведення з експлуатації фізично зношених або морально застарілих виробничих будівель, споруд, технологічного устаткування об'єктів нафтогазового комплексу, які не відповідають вимогам охорони праці і становлять потенційну загрозу для життя і здоров'я працюючих 

Мінпаливенерго
МНС 

2001 - 2002 

320 

160 

160 

розроблення нормативно-правового акта
запобігання аваріям на об'єктах нафтогазового комплексу, підвищення безпеки їх експлуатації 

Розроблення апаратури акустично-емісійного контролю технічного стану трубопроводів та устаткування, що працює під тиском 

Мінпромполітики 

2001 - 2003 

150 

50 

50 

50 

приймальні випробування запобігання аваріям на трубопроводах та устаткуванні, що працює під тиском 

Модернізація систем аерогазового контролю в гірничих виробках та управління провітрюванням у тупикових виробках 

Мінпаливенерго 

2001 - 2003 

300 

100 

100 

100 

приймальні випробування

запобігання вибухам метану у вугільних шахтах 

Розроблення високонадійного сигналізатора рівнів скрапленого газу у посудинах під тиском до 25 атмосфер 

Мінпромполітики 

2001 - 2002 

100 

50 

50 

приймальні випробування приладу для газосховищ, газових автозаправок та інших ємкостей скрапленого газу

запобігання аваріям на об'єктах, де експлуатуються посудини із скрапленим газом під тиском 

Розроблення двофункціонального канатного дефектоскопа з комп'ютерною обробкою інформації для обстеження рудних та шахтних підйомників 

Мінпаливенерго 

2003 - 2005 

250 

100 

100 

50 

приймальні випробування запобігання обривам канатів рудних та шахтних підйомників, підвісних канатних доріг 

Розроблення методів та приладів визначення показників токсичності продуктів термічної деструкції, піролізу, горіння горючих матеріалів (у тому числі полімерних) 

МВС
МОЗ 

2003 - 2004 

320 

160 

160 

розроблення методів і приладів з визначення показників токсичності

запобігання нещасним випадкам під час пожеж від дії токсичних продуктів горіння 

Розроблення критеріїв класифікації виробничих об'єктів за ступенем їх небезпеки 

Держнаглядохоронпраці 
МНС
МОЗ
МВС
Мінекоресурсів 

2001 - 2002 

20 

10 

10 

розроблення критеріїв класифікації виробничих об'єктів за ступенем потенційної небезпеки

опрацювання необхідних заходів для запобігання аваріям на виробництві 

Розроблення та впровадження компактних привідних станцій стрічкових конвеєрів нового типажного ряду з вмонтованою автономною системою пожежогасіння 

Мінпаливенерго 

2001 - 2002 

180 

100 

80 

приймальні випробування компактних привідних станцій

запобігання пожежам на привідних станціях шахтних стрічкових конвеєрів 

Розроблення мікропроцесорного приладу для захисту крана від перевантажень і реєстрації параметрів для кранів мостового і кабельного типів з метою зниження аварійності роботи кранів 

Мінпромполітики
Держбуд
Держнаглядохоронпраці

2001 - 2001 

77 

77 

приймальні випробування

запобігання аваріям вантажопідйомних кранів 

Розроблення автоматизованої системи контролю параметрів роботи потенційно небезпечного устаткування (котельного, теплового тощо) 

Держнаглядохоронпраці 

2001 - 2003 

340 

100 

120 

120 

приймальні випробування

забезпечення належного рівня безпеки праці на об'єктах підвищеної небезпеки 

Проведення досліджень пожежовибухонебезпеки металевих порошків та пилу за наявності води. і водяної пари, розроблення методів запобігання їх загорянню та вибухам 

МВС
Національна академія наук 

2001 - 2003 

80 

20 

30 

30 

розроблення методики запобігання загорянню та вибухам

поліпшення профілактичної роботи 

Розроблення та впровадження аварійно-програмного комплексу "Вентиляція - ПЛА" 

Мінпаливенерго 

2001 - 2003 

250 

75 

75 

100 

запобігання аваріям на вугільних шахтах, поліпшення умов праці 

Розроблення засобів для підвищення безпеки робіт, пов'язаних з використанням автотранспорту на залізорудних кар'єрах, з урахуванням формування внутрішніх постійних відвалів великої місткості, розташованих на ділянках перспективних підземних робіт 

Держнаглядохоронпраці
МОН 

2001 - 2002 

170 

85 

85 

впровадження нових типів загороджувальних пристроїв на горизонтальних і похилих майданчиках залізорудних кар'єрів та способів формування внутрішніх відвалів великої місткості

підвищення рівня безпеки праці гірничотранспортних працівників на кар'єрах 

2. Розроблення і впровадження науково обґрунтованої державної системи наглядової, навчально-методичної та контрольної діяльності у сфері охорони праці 

Проведення науково обґрунтованого аналізу стану охорони праці, наглядової діяльності та їх взаємозв'язку 

Держнаглядохоронпраці 

2001 - 2005 

210 

70 

35 

35 

35 

35 

розроблення періодичних аналітичних матеріалів щодо стану охорони праці

підготовка заходів щодо поліпшення стану охорони праці 

Підвищення кваліфікації державних інспекторів з охорони праці, розроблення відповідної навчально-методичної бази 

- " - 

2001 - 2005 

340 

80 

80 

70 

70 

40 

підвищення рівня підготовки державних інспекторів з охорони праці

створення навчальних модулів, методичних та навчальних матеріалів 

Проведення науково-технічної експертизи проектів та робіт, передбачених Національною програмою 

Держнаглядохоронпраці
Національна академія наук 

2001 - 2005 

250 

50 

50 

50 

50 

50 

забезпечення відповідного науково-технічного рівня робіт Національної програми 

Розроблення системи управління якістю експертних робіт та впровадження процедури акредитації експертних організацій у сфері контролю технічної безпеки 

Держнаглядохоронпраці 

2001 - 2003 

350 

150 

100 

100 

підвищення якості експертних робіт у сфері охорони праці 

3. Розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення безпечних умов праці в аграрно-промисловому комплексі 

Створення безпечних умов праці механізаторів: 

Мінагрополітики
МОЗ  

2001 - 2005 

1700 

278 

347 

307 

336 

432 

запобігання нещасним випадкам та профзахворюванням 

розроблення та впровадження ефективних технічних рішень щодо зниження рівня шуму та вібрації на робочих місцях

розроблення безпечної конструкції пневмоколіс тракторних причепів

розроблення засобів, що виключають безпосередній контакт із пестицидами та гербіцидами працівників, які обслуговують сільськогосподарську техніку 

Мінпромполітики 

створення безпечних умов для експлуатації сільськогосподарської техніки 

Проведення досліджень вибухових явищ на об'єктах та виробництвах агропромислового комплексу, визначення критичних умов їх виникнення з метою створення безпечних технологій виробничих процесів 

Мінагрополітики 

2003 - 2005 

100 

30 

30 

40 

створення безпечних технологій виробничих процесів 

4. Розроблення технічних засобів захисту працюючих від шуму та вібрації 

Розроблення засобів шумоглушіння для пневматичних пристроїв технологічного устаткування 

Мінпромполітики 

2001 - 2003 

130 

30 

50 

50 

приймальні випробування засобів шумоглушіння

зниження рівня шумового навантаження на працюючих 

Розроблення засобів захисту обслуговуючого персоналу важких машин та устаткування від дії вібраційних та ударних навантажень з використанням еластомірних конструкцій 

Національна академія наук
Мінпромполітики
Мінпаливенерго 

2002 - 2005 

260 

60 

60 

70 

70 

приймальні випробування гумових та гумометалевих віброізоляторів та ударовіброзахисних систем

зниження рівня профзахворюваності внаслідок дії вібраційних та шумових навантажень 

5. Розроблення технічних засобів захисту людей від ураження електричним струмом та підвищення пожежної безпеки в зовнішніх електричних мережах, житлових та громадських будівлях 

Розроблення систем селективного захисту та контролю ізоляції мереж з ізольованою нейтраллю і передачею інформації диспетчеру з метою підвищення пожежної безпеки електричних мереж напругою 6 - 35 кВ 

Мінпаливенерго 

2001 - 2002 

50 

25 

25 

приймальні випробування дослідного зразка

запобігання електротравматизму 

Створення системи захисту заземлювачів для підвищення ефективності заземлювального пристрою 

Мінпаливенерго 

2001 - 2002 

40 

20 

20 

приймальні випробування дослідного зразка

запобігання електротравматизму 

Впровадження у виробництво універсального покажчика напруги 0,22 - 220 кВ (безконтактного, світлозвукового) 

Мінпаливенерго 

2004 - 2005 

70 

40 

30 

приймальні випробування універсального покажчика напруги

запобігання електротравматизму 

Створення універсальної ізолювальної конструкції для виконання робіт у розподільних пристроях 

- " - 

2003 - 2005 

120 

40 

40 

40  

приймальні випробування універсальної ізолювальної конструкції

запобігання електротравматизму 

Розроблення та впровадження у виробництво електроізоляційних силіконових гум 

Мінпромполітики 

2001 - 2003 

140 

50 

50 

40 

приймальні випробування електроізоляційних силіконових гум 

впровадження у виробництво електроізоляційних силіконових гум

підвищення пожежної безпеки у зовнішніх електричних мережах і будівлях 

Розроблення дослідних зразків приладів контролю за витоком струму на корпус тролейбуса 

Держбуд
Національна академія наук 

2001 - 2002 

60 

30 

30 

приймальні випробування приладів

запобігання нещасним випадкам на міському електротранспорті 

Розроблення технічних засобів і пристроїв для захисту працівників під час виконання робіт на повітряних лініях електропередачі 

Мінпаливенерго 

2001 - 2002 

30 

15 

15 

приймальні випробування дослідного зразка

запобігання електротравматизму 

Розроблення і впровадження в промислових спорудах систем електричного кабельного опалення з акумулюючим ефектом 

Держбуд 

2001 - 2005 

250 

50 

50 

50 

50 

50 

приймальні випробування дослідного зразка

створення комфортних умов праці на виробництві 

Проведення досліджень та визначення умов безпечного використання вогнегасних речовин під час гасіння пожеж за наявності електричної напруги 

МВС
Мінпаливенерго 

2002 - 2003 

40 

20 

20 

розроблення рекомендацій щодо безпечного використання вогнегасних речовин під час гасіння пожеж за наявності електричної напруги

запобігання електротравматизму під час гасіння пожеж 

Розроблення технічних засобів нового покоління, які забезпечують автоматичний захист у момент виникнення небезпеки на гірничо-металургійних підприємствах 

МОН
Мінпаливенерго 

2001 - 2005 

240 

20 

60 

60 

60 

40  

приймальні випробування зразків технічних засобів контролю ізоляції і автоматичного захисту

забезпечення електро- та пожежобезпеки на підприємствах 

6. Створення безпечних технологій, засобів та устаткування для проведення підривних робіт в промисловості 

Розроблення безпечної зарядної техніки для заряджання свердловин, шпурів, приладів, пристроїв та контрольно-вимірювальної апаратури для ведення підривних робіт на відкритих гірничих виробках 

Держнаглядохоронпраці
Мінпромполітики 
Укрвибухпром
Укрбудматеріали
Укравтодор
Украгропромбуд 

2001 - 2005 

695 

135 

140 

140 

140 

140 

приймальні випробування зарядної техніки, пристроїв та контрольно-вимірювальної апаратури

підвищення безпеки праці під час проведення підривних робіт 

Розроблення вибухових технологій і прострільно-підривного устаткування підвищеної безпеки для робіт в свердловинах 

Держнаглядохоронпраці
НАК "Надра України"
Мінпромполітики 

2001 - 2005 

630 

110 

130 

130 

130 

130 

приймальні випробування технологій і прострільно-підривного устаткування

підвищення безпеки праці і зниження рівня аварійності під час вибухових робіт 

Розроблення технологій виготовлення безтротилових вибухових речовин підвищеної безпеки на заводах-виробниках, а також виготовлення і використання їх за місцем проведення підривних робіт 

Держнаглядохоронпраці
Укрвибухпром
Мінпромполітики 

2001 - 2002 

290 

140 

150 

впровадження передових безпечних технологій виготовлення безтротилових вибухових речовин підвищеної безпеки

підвищення безпеки та поліпшення умов праці під час проведення вибухових робіт 

Розроблення засобів виявлення та нейтралізації шкідливих газів і пилоподавлення під час підривних робіт у промисловості 

Національна академія наук
Мінпромполітики
Держнаглядохоронпраці
МОН 

2001 - 2005 

600 

120 

120 

120 

120 

120 

приймальні випробування дослідних зразків засобів виявлення та нейтралізації шкідливих газів і пилоосаджування

поліпшення умов праці та виробничого середовища 

Створення автоматизованого банку даних вибухових матеріалів 

Держнаглядохоронпраці
Укрвибухпром 

2001 - 2005 

180 

60 

30 

30 

30 

30 

застосування вибухових матеріалів з урахуванням специфіки проведення вибухових робіт 

Дослідження стану складування і зберігання промислових вибухових матеріалів 

Держнаглядохоронпраці 
Міноборони
МВС 

2001 - 2003 

60 

25 

20 

15 

розроблення рекомендацій щодо можливості використання для зберігання промислових вибухових матеріалів складів Міноборони, звільнених від боєприпасів

забезпечення безпечного зберігання вибухових матеріалів 

7. Розв'язання медичних проблем охорони праці 

Розроблення методів оцінки ризику під час дії хімічних, фізичних, біологічних та фізіологічних факторів виробничого середовища в умовах сучасного виробництва 

МОЗ
Академія медичних наук
Мінпраці 

2001 - 2004 

300 

80 

80 

70 

70 

розроблення методики визначення ризику розвитку професійних захворювань за окремими професіями залежно від параметрів діючих факторів та їх комплексу з урахуванням часу роботи

запобігання професійним захворюванням 

Розроблення психофізіологічних критеріїв оцінки ергономічності людино-машинних систем та використання їх у системі ергономічної сертифікації нових технологій, машин і устаткування 

МОЗ
Академія медичних наук 

2001 - 2005 

150 

50 

25 

25 

25 

25 

розроблення критеріїв і методів ергономічної сертифікації людино-машинних систем, нових технологій у вітчизняному машинобудуванні

поліпшення умов праці 

Розроблення критеріїв оцінки втрати професійної працездатності внаслідок виробничих травм та професійних захворювань нейроортопедичного спрямування та критеріїв допустимих термінів роботи людей у шкідливих умовах 

МОЗ
Академія медичних наук 

2001 - 2003 

195 

50 

70 

75 

удосконалення критеріїв оцінки професійної працездатності та допустимих термінів роботи в шкідливих умовах

запобігання профзахворюваності 

Розроблення системи моніторингу виробничого середовища та захисту працюючих у сільському господарстві під час застосування нових технологій 

МОЗ
Академія медичних наук
Мінагрополітики 

2001 - 2005 

250 

50 

50 

50 

50 

50 

розроблення положення про систему моніторингу виробничого середовища в сільському господарстві

здійснення заходів щодо поліпшення умов праці в сільському господарстві 

Розроблення методики проведення гігієнічних досліджень і оцінки умов праці, методики дослідження важкості та напруженості трудового процесу для впровадження гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу 

МОЗ
Академія медичних наук 

2002 - 2004 

210 

70 

70 

70 

розроблення методики проведення гігієнічних досліджень і оцінки умов праці, методики дослідження важкості та напруженості трудового процесу

поліпшення стану гігієни праці 

Разом 

  

  

10647 

2665 

2637 

2297 

1676 

1372 

  

III. Нормативно-правове забезпечення охорони праці 

Приведення нормативно-правових актів з питань охорони праці у відповідність з вимогами директив Європейського Союзу 

Мінпраці
МОЗ
МВС
Держатомрегулювання
Мін'юст 

2001 - 2005 

2115 

485 

470 

430 

380 

350 

адаптація нормативно-правової бази з питань охорони праці до вимог директив Європейського Союзу 

Аналіз актів законодавства з питань охорони праці на відповідність сучасним принципам державної політики з урахуванням вимог відповідних європейських норм 

Мінпраці
МОЗ
МВС
Держатомрегулювання
Мін'юст 

2001 - 2002 

40 

20 

20 

розроблення заходів щодо взаємоузгодженості і вдосконалення правових норм з метою приведення їх у відповідність з основоположними принципами державної політики у сфері охорони праці 

Разом 

  

  

2155 

505 

490 

430 

380 

350 

  

IV. Забезпечення працівників засобами колективного захисту та контролю виробничого середовища 

1. Розроблення нових засобів та систем колективного захисту працівників від шкідливих та небезпечних факторів 

Розроблення технології та дослідної установки одержання поверхнево-активних речовин для пилоосаджування, гасіння пожеж тощо 

МВС
МОН 

2001 - 2003 

430 

130 

250 

50 

приймальні випробування технології та дослідної установки

поліпшення стану виробничого середовища та ефективне гасіння пожеж 

Розроблення електростатичного іскробезпечного пристрою для заземлення автоцистерн, призначених для транспортування легкозаймистих речовин, у тому числі нафтопродуктів та зріджених газів 

Мінпромполітики 

2001 - 2002 

220 

110 

110 

приймальні випробування пристрою

запобігання аваріям при транспортуванні легкозаймистих речовин, нафтопродуктів та зріджених газів 

Дослідження і розроблення сорбційних методів колективного захисту від парів ртуті у виробничих приміщеннях 

Мінпромполітики
МНС
МОЗ 

2001 - 2002 

140 

100 

40 

приймальні випробування методів колективного захисту від парів ртуті

запобігання отруєнню парами ртуті 

Розроблення апаратури (приладів) для вимірювання радіаційного випромінювання у вугільних шахтах для проведення оцінки і здійснення контролю безпечних умов праці (за викидонебезпекою, газоносністю, запиленістю та іншими чинниками) 

Мінпаливенерго
МОЗ 

2001 - 2003 

650 

200 

300 

150 

дослідний зразок вимірювальної апаратури

запобігання аваріям на вугільних шахтах, поліпшення умов праці 

2. Створення приладів для здійснення контролю параметрів виробничого середовища та мікроклімату на робочих місцях 

Розроблення приладів дозиметричного контролю шкідливих виробничих факторів кумулятивної дії 

Мінпромполітики
МОЗ 

2001 - 2005 

680 

90 

130 

170 

170 

120 

приймальні випробування приладів

запобігання одержанню понаднормативних доз шкідливих виробничих факторів кумулятивної дії 

Розроблення приладів для здійснення контролю мікроклімату на робочих місцях 

- " - 

2001 - 2003 

300 

215 

50 

35 

приймальні випробування приладів

контроль параметрів мікроклімату на робочих місцях 

Розроблення приладів для здійснення контролю параметрів електромагнітних випромінювань 

Мінпромполітики
МОЗ 

2001 - 2002 

420 

260 

160 

приймальні випробування приладів

контроль рівнів електромагнітних випромінювань на робочих місцях

моніторинг виробничого середовища 

Розроблення та виготовлення промислового зразка обладнання для безпечного обстеження мереж та колекторів каналізації 

Держбуд 

2001 - 2003 

140 

65 

45 

30 

приймальні випробування промислового зразка обладнання

забезпечення вимог безпеки праці під час виконання особливо небезпечних робіт у каналізаційних мережах і колекторах 

Разом 

  

  

2980 

1170 

1085 

435 

170 

120 

  

V. Інформаційне забезпечення охорони праці 

Підготовка з питань охорони праці для засобів масової інформації 

Держнаглядохоронпраці
МОЗ
Держкомінформ 

2001 - 2003 

60 

20 

20 

20 

сприяння створенню належних, безпечних та здорових умов праці, поліпшення профілактичної роботи 

Видання серії посібників (довідників), у тому числі коментарів до прийнятих законодавчих актів про охорону праці 

Держнаглядохоронпраці
МОЗ
МВС 

2001 - 2005 

360 

80 

80 

60 

70 

70 

доведення основних питань охорони праці до широких верств населення

запобігання травматизму 

Організація випуску періодичних інформаційних видань про обставини і причини аварій та пожеж 

Держнаглядохоронпраці
МОЗ
МВС 

2001 - 2005 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

запобігання нещасним випадкам та аваріям 

Опрацювання комплексу організаційно-методичних документів з питань застосування законодавства про охорону праці у специфічних умовах малого і середнього бізнесу 

Держнаглядохоронпраці
МОЗ
МВС
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
Конфедерація роботодавців 

2001 - 2003 

30 

10 

10 

10 

профілактика травматизму на підприємствах малого та середнього бізнесу, зниження рівня травматизму 

Створення науково-методичного кабінету і комп'ютеризованої служби інформації в Інформаційному центрі Держнаглядохоронпраці 

Держнаглядохоронпраці 

2001 - 2005 

800 

500 

100 

100 

50 

50 

здійснення науково-методичного та інформаційного забезпечення з питань охорони праці на національному та регіональному рівні

створення телефонних ліній довіри, пунктів з надання безкоштовної консультаційної допомоги 

Разом 

  

  

1300 

620 

220 

200 

130 

130 

  

VI. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці 

Вивчення досвіду зарубіжних країн у сфері охорони праці, участь у діяльності міжнародних організацій 

Мінпраці 

2001 - 2005 

160 

30 

30 

30 

40 

30 

підвищення ефективності управління охороною праці на базі передових світових досягнень 

Інтеграція Інформаційного центру Держнаглядохоронпраці в глобальну інформаційну мережу МОП 

Держнаглядохоронпраці 

2001 - 2005 

150 

40 

30 

30 

20 

30 

налагодження тісного співробітництва у галузі охорони праці з відповідними міжнародними організаціями 

Разом 

  

  

310 

70 

60 

60 

60 

60 

  

Усього 

  

  

18782 

5430 

5032 

3872 

2416 

2032 

  


ЗАХОДИ
щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки, які фінансуються за рахунок державного бюджету

Найменування заходу 

Відповідальні виконавці 

Термін виконання, роки 

Вартість роботи, тис. гривень 

Очікуваний результат 

усього 

в тому числі за роками 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Розроблення засобів і систем придушення та локалізації полум'я на об'єктах хімічної і нафтогазової промисловості в технологічних процесах з використанням вуглеводнів, пилоповітряних сумішей, водню (локалізація), гібридних сумішей 

Мінпромполітики
МВС
Мінпаливенерго 

2002 - 2005 

400 

160 

80 

80 

80 

приймальні випробування

запобігання пожежам і аваріям 

Створення інформаційно-аналітичної системи стану охорони праці суб'єктів господарювання 

Мінпраці
Держнаглядохоронпраці
МОЗ
МВС
Держатомрегулювання 

2002 - 2005 

2125 

1265 

488 

234 

138 

впровадження новітніх інформаційних технологій в сферу охорони праці 

Розроблення нових екологічно чистих високоефективних засобів захисту працівників від впливу шуму та вібрації на виробництві і транспорті та методик їх застосування 

Мінпромполітики 

2002 - 2002 

190 

190 

-  

приймальні випробування віброшумозахисних матеріалів

розроблення технології виготовлення, методики застосування віброшумозахисних матеріалів

випробування дослідних зразків у виробничих умовах

одержання нових засобів віброшумозахисту з високими фізико-механічними та експлуатаційними властивостями 

Розроблення і впровадження в провідних галузях промисловості системи професійного психофізіологічного добору спеціалістів, зайнятих на роботах з підвищеним рівнем небезпеки 

Держнаглядохоронпраці
МОЗ
Академія медичних наук
Національна академія наук
МОН 

2002 - 2005 

830 

420 

210 

100 

100 

впровадження у провідних галузях промисловості системи професійного психофізіологічного добору спеціалістів, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою

складення списків професій з відповідними критеріями та показниками

комп'ютерна система професійного психофізіологічного добору спеціалістів

розроблення керівних документів зниження рівня аварійності та травматизму 

Створення та забезпечення показу телевізійних програм "Небезпека поруч", "Безпека на роботі і вдома ", "Цього могло б не статися" тощо 

Держнаглядохоронпраці
МОЗ,
Держкомінформ 

2002 - 2005 

250 

100 

50 

50 

50 

свідоме ставлення до питань особистої безпеки, зниження рівня травматизму 

Впровадження у засобах масової інформації постійної рубрики "Охорона праці" 

Мінпраці
Держнаглядохоронпраці
Держкомінформ,
інші органи виконавчої влади 

2002 -2005 

500 

200 

100 

100 

100 

зміна ставлення до питань охорони праці роботодавців, працівників

пропаганда передових травмобезпечних технологій, устаткування тощо 

Усього 

  

  

4295 

2335 

928 

564 

468 

  

Усього за Програмою 

  

  

23077 

5430 

7367 

4800 

2980 

2500 

  


____________

Полезная информация: