Закон України. Постанова Кабінета Міністрів
Про затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною...

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 жовтня 1993 р. N 831

Київ

Про затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

На виконання Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, що додається.

2. Міністерствам і відомствам, Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечити виконання встановленого порядку одержання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО


Інд. 37

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 жовтня 1993 р. N 831


ПОЛОЖЕННЯ
про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємств, установи, організації

1. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи, організації (надалі - підприємства) незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

2. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" власник або уповноважений ним орган (надалі - власник), який створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи.

3. Дозвіл на початок роботи підприємства є офіційним документом, який дозволяє експлуатацію підприємства у робочих режимах.

4. Дозвіл на початок роботи підприємства видається органами Держнаглядохоронпраці за наявності позитивних висновків органів державного пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічної служби, а в разі потреби органів нагляду з ядерної та радіаційної безпеки про готовність підприємства до роботи.

5. Дозвіл на початок роботи підприємства базисною кошторисною вартістю будівництва (основних фондів) у цінах 1992 року понад 25 млн. карбованців видається безпосередньо Держнаглядохоронпраці, а до 25 млн. карбованців включно - його територіальними органами.

Якщо характер робіт на підприємстві незалежно від його кошторисної вартості має підвищену небезпеку, дозвіл на початок роботи видається Держнаглядохоронпраці або за його дорученням - територіальним органом державного нагляду за охороною праці.

6. Для одержання дозволу на початок роботи підприємства його власник зобов'язаний подати відповідному органу Держнаглядоохоронпраці заяву згідно з додатком N 1. 

Підставою для видачі дозволу державним підприємствам є акт приймальної комісії, оформлений в установленому порядку.

Підставою для видачі дозволу підприємствам інших форм власності є документи:

про державну реєстрацію та дозвіл (ліцензію) на види діяльності, зазначені в установчих документах, якщо його одержання передбачено законодавством;

про контрольне обстеження підприємства органами державного нагляду за охороною праці;

про відповідність професійної кваліфікації посадових осіб профілю виробництва та наявності у них знань з питань охорони праці;

про дозвіл відповідних органів на утилізацію (поховання) відходів виробництва.

7. Органи державного нагляду за охороною праці мають право вимагати проведення окремих контрольних вимірювань і обстежень об'єктів, устаткування, системи захисту та управління, а також виробничого і навколишнього природного середовища.

8. Рішення про видачу дозволу на початок роботи підприємства приймається органами Держнаглядохоронпраці протягом 10 днів з часу одержання заяви.

9. Дозвіл на початок роботи підприємства видається за формою згідно з додатком N 2.

10. Власник може оскаржити рішення територіальних органів державного нагляду за охороною праці до Держнаглядохоронпраці, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - до арбітражного суду.

11. У разі невиконання підприємствами умов дії дозволу на початок роботи підприємства, орган, який його видав, має право скасувати цей дозвіл.

12. За початок роботи нового підприємства без дозволу Держнаглядохоронпраці власник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Додаток N 1 

 
 
 
 
 
 

до положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації


            *******************************************

            (найменування органу Держнаглядохоронпраці)

 

              З А Я В А

 

       на одержання дозволу на початок роботи

 

       **************************************

          (найменування підприємства)

 

   Заявник

       *****************************************************

        (власник підприємства або уповноважений ним орган)

   Адреса

      ******************************************************

   Телефон        Телекс       Телефакс

       *************    ************     **********

 

   Номер рахунку та найменування відділення банку **************

 

   *************************************************************

 

   Обгрунтування готовності підприємства до роботи і перелік

   документів, які підтверджують відповідність його будівництва

   затвердженому проекту:

              **************************************

 

   *************************************************************

 

   *************************************************************

 

   Власник підприємства

   або уповноважений ним орган          Підпис

 

   Печатка підприємства             Дата

 

Додаток N 2

 
 
 
 
 
 

до Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації


Герб України

 

         Найменування органу Державного

         комітету по нагляду за охороною

           праці, який видав дозвіл

 

 

              Д О З В І Л N

             на початок роботи

 

   *************************************************************

   (найменування підприємства, його власника або уповноваженого

 

   *************************************************************

   ним органу)

 

   На підставі заяви від           199  р. N

              ********************   **   *******

 

   дозволяється почати роботу підприємства

                       *********************

                      (вказати стадії роботи)

 

   *************************************************************

 

   *************************************************************

 

   з           199   року

    *******************   ****

      (дата)

 

   Умови дії дозволу:

            ******************************************

            (вказати "постійно"; в разі невиконань ок-

 

   *************************************************************

   ремих нормативних вимог з охорони праці - вказується термін

 

   *************************************************************

   дії дозволу та умови для забезпечення безпеки виробництва)

 

   *************************************************************

 

   Дозвіл видано           199   р.

          *******************   ***

             (дата)

 

 

   Посада особи, яка видала

   дозвіл                    Підпис

 

   Печатка органу, що

   видав дозвіл

 

____________ 
 


Полезная информация: