Закон України. Постанова Кабінета Міністрів
Про затвердження Положення про порядок фінансування робіт...

ФОНД
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ

 

ПОСТАНОВА
від 01.11.2001 року м. Київ № 41


Про затвердження Положення про порядок фінансування робіт, передбачених Національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також інших робіт, пов'язаних із реалізацією профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок фінансування робіт, передбачених національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також інших робіт пов'язаних із реалізацією профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням (додається).

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на постійну комісію правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 

Голова правління
С.Сторчак

 

  Затверджено
Постанова правління
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
від 01.11.2001 року № 41
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок фінансування робіт, передбачених Національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також інших робіт, пов'язаних із реалізацією профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок фінансування, планування і контролю за виконанням та впровадженням робіт щодо реалізації профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, які фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про охорону праці" та інших відповідних нормативно-правових актів.

1.3. Це Положення застосовується при реалізації заходів, передбачених Національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, Програмою розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників (далі - Програми), планами наукових досліджень з охорони праці, організаційно-методичними заходами з питань соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

1.4. Координацію та організаційне забезпечення виконання заходів, передбачених Національною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (далі - Національна програма) здійснює Державний департамент з нагляду за охороною праці (далі - Держнаглядохоронпраці), регіональними - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, галузевими - відповідні міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, об'єднання, корпорації та концерни, які створені за галузевим принципом та здійснюють управління підприємствами. Організаційне забезпечення реалізації Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту (далі - Програма ЗІЗ) та управління ходом її виконання здійснює Держнаглядохоронпраці разом з Фондом.

1.5. Фонд є замовником усіх робіт, фінансування яких здійснюється за рахунок його коштів.

1.6. Виконавча дирекція Фонду (замовник) бере участь в організації реалізації заходів, передбачених Програмами, у тому числі у формуванні плану робіт, відборі виконавців робіт, укладанні договорів на виконання робіт, прийманні результатів та контролю за їх впровадженням, забезпечує фінансування прийнятих етапів робіт, веде бухгалтерський облік використаних коштів та подає звіти у порядку, визначеному відповідними документами Фонду.

З цією метою між Фондом або за дорученням Фонду - робочими органами його виконавчої дирекції з однієї сторони, Держнаглядохоронпраці, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, об'єднаннями, корпораціями та концернами з другої сторони та виконавцем (виконавцями) з третьої сторони укладаються відповідні договори за встановленою формою (додатки: 1-Держ; 1-Гал; 1-Рег), в яких чітко обумовлюються права, обов'язки та відповідальність сторін.

1.7. Визначення виконавців робіт, передбачених заходами Програм та інших робіт, пов'язаних із реалізацією профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, здійснюється шляхом застосування процедури відкритих торгів (тендерів) та інших процедур відповідно до чинного законодавства України.

Процедури визначення виконавців робіт, передбачених Національною програмою та Програмою ЗІЗ, здійснюються Держнаглядохоронпраці за участю Фонду, регіональними - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за участю Фонду, галузевими - відповідними центральними органами виконавчої влади, об'єднаннями, корпораціями та концернами за участю Фонду.

Процедури визначення виконавців інших робіт, пов'язаних із реалізацією профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, здійснює Фонд.

2. ПЛАНУВАННЯ РОБІТ

2.1. Підставою для включення до проекту плану Фонду на наступний рік робіт, передбачених Програмами, та робіт, пов'язаних з реалізацією профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, є вимоги чинного законодавства, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, заходи з плану основної діяльності Фонду, що потребують фінансового забезпечення за рахунок коштів Фонду.

2.2. Замовник розробляє план виконання робіт на наступні роки, на основі якого формуються пропозиції до відповідного розділу проекту бюджету Фонду на наступний рік.

2.3. Заходи Національної програми та Програми ЗІЗ включаються до плану виконання робіт Фонду в обсягах фінансування, що не перевищують передбачені, та із строками виконання, що визначені у відповідних Програмах.
Заходи галузевих та регіональних програм, інших робіт, пов'язаних з реалізацією профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, включаються до плану робіт після їх розгляду та відбору виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з постійною комісією правління Фонду з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань з урахуванням фінансових можливостей Фонду на планований рік.

3. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ

3.1. При реалізації заходів, передбачених Програмами, основним документом, що регламентує відносини між Фондом (замовником), Держнаглядохоронпраці, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, концернами, корпораціями або об'єднаннями, створеними за галузевим принципом, є тристоронній договір на створення науково-технічної продукції, надання послуг, придбання обладнання тощо, передбачений абзацом другим пункту 1.6 цього Положення (далі - договір на створення науково-технічної продукції).

3.2. При оформленні договору на створення науково-технічної продукції замовник може вимагати від виконавця надання таких документів:
відповідного дозволу або ліцензії на виконання робіт;
страхового свідоцтва про реєстрацію страхувальника (юридичної особи) у робочому органі виконавчої дирекції Фонду;
розрахункової відомості страхувальника про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на дату укладання договору на створення науково-технічної продукції;

3.3. На кожну науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу (НДР та ДКР) виконавець оформляє проекти кошторисно-договірних документів у складі:

 • договору на створення науково-технічної продукції (додатки: 1-Держ., 1-Гал., 1-Рег.);
 • технічного завдання (далі-ТЗ) (додатки:2-Держ., 2-Гал., 2-Рег.; 3-Держ., 3-Гал., 3-Рег.);
 • протоколу погодження договірної ціни (додаток 4);
 • календарного плану виконання робіт (додаток 5);
 • калькуляції кошторисної вартості робіт з розрахунками витрат за статтями кошторису (додаток 6).

На інші роботи оформлюються договори (додаток 7) з додатками, склад яких визначається замовником в залежності від характеру робіт на стадії укладання договору.

Кошторисно-договірна документація оформляється виконавцем у чотирьох примірниках.

3.4. Перевірку відповідності оформлення кошторисно-договірної документації чинним нормативним актам щодо виконання робіт, а також калькуляції кошторисної вартості робіт і розрахунків витрат за статтями кошторису, протоколу погодження договірної ціни проводить управління організації профілактики нещасних випадків та профзахворювань центрального апарату виконавчої дирекції Фонду (далі - управління організації профілактики нещасних випадків та профзахворювань) за участю, в разі потреби та на підставі відповідного договору, спеціалізованої або базової організації з питань охорони праці, яка готує відповідний експертний висновок.

3.5. Управління організації профілактики нещасних випадків та профзахворювань підписує календарний план, візує договір на створення науково-технічної продукції, протокол погодження договірної ціни, ТЗ та калькуляцію кошторисної вартості.

3.6. Фінансово-економічний відділ виконавчої дирекції Фонду (далі - фінансово-економічний відділ) підписує калькуляцію кошторисної вартості, візує договір на створення науково-технічної продукції та протокол погодження договірної ціни.

3.7. Тристоронній договір підписується, а ТЗ, на роботи, передбачені Програмами, із свого боку узгоджується:
Держнаглядохоронпраці - на виконання робіт, передбачених Національною програмою та Програмою ЗІЗ;
відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, концерном, корпорацією, об'єднанням підприємств, створеним за галузевим принципом - на виконання робіт, передбачених галузевими програмами;
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією - на виконання робіт, передбачених регіональними програмами.

3.8. Оформлений договір на створення науково-технічної продукції, протокол погодження договірної ціни та ТЗ, погоджені в порядку, передбаченому у п.3.7, з візою заступника директора виконавчої дирекції Фонду подається управлінням організації профілактики нещасних випадків та профзахворювань керівництву виконавчої дирекції Фонду на підпис.

3.9. Зміни й доповнення до умов договору на створення науково-технічної продукції оформляються додатковою угодою (додатки: 8-Держ.; 8-Гал.; 8-Рег.) з необхідними додатками до неї в залежності від змін, що вносяться.
Порядок узгодження та підписання додаткової угоди є таким самим, як і для основної договірної документації.

3.10. Підписаний договір на створення науково-технічної продукції (додаткова угода) реєструються у фінансово-економічному відділі Фонду (замовника), де залишається перший примірник договірних документів (з візами), другий примірник залишається у виконавця роботи, третій примірник подається управлінню організації профілактики нещасних випадків та профзахворювань, четвертий примірник залишається:
в Держнаглядохоронпраці - на виконання робіт, передбачених Національною програмою та Програмою ЗІЗ;
у відповідному міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, концерні, корпорації, об'єднанні підприємств, створеного за галузевим принципом - на виконання робіт, передбачених галузевими програмами;
у Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській чи Севастопольській міській державній адміністрацій - на виконання робіт, передбачених регіональними програмами.
Копію договірної документації виконавець передає базовій організації, яка здійснює супровід договорів.

4. ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ ЕТАПІВ І РОБІТ ЗАГАЛОМ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1. По завершенні звітних етапів та роботи загалом виконавець подає замовнику звітні документи (у чотирьох примірниках - на виконання робіт, передбачених Програмами, і у трьох примірниках - на виконання інших робіт, пов'язаних з реалізацією профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням):

 • акт здачі-приймання науково-технічної продукції (додатки: 9-Держ., 9-Гал., 9-Рег.);
 • інформаційний звіт про виконану роботу за етапом звітного періоду (додаток 10);
 • витяг з протоколу засідання наукової (науково-технічної) ради (для науково-технічних розробок);
 • проміжні та заключні результати роботи згідно з ТЗ (наукові звіти, робоча та програмна документація, протоколи випробувань, акти тощо);
 • кошторис фактичних витрат (додаток 11).
 • 4.2. Створення науково-технічної продукції здійснюється відповідно до вимог стандартів ДСТУ 3973, ДСТУ 3974.

4.3. Складання та оформлення звітів про НДР виконуються відповідно до вимог ДСТУ 3008. На вимогу замовника звітні документи можуть надсилатися на відгук до провідних установ чи організацій за тематикою НДР.
Звіти про патентні дослідження, якщо вони проводилися, додаються до комплекту звітних документів.

4.4. Конструкторська документація на дослідний зразок виробу розробляється відповідно до положень стандартів ЄСКД (ДСТУ 3943, ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.103, ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.118, ГОСТ 2.119, ГОСТ 2.120, ГОСТ 2.301).
Технологічна документація на дослідний зразок та обладнання розробляється відповідно до положень стандартів ЄСТД (ГОСТ 3.1102, ГОСТ 3.1119).

4.5. Програмна документація для обчислювальних машин, комплексів і систем розробляється відповідно до положень стандартів ЄСПД (ГОСТ 19.102, ГОСТ 19.105).
Створення автоматизованих систем управління здійснюється відповідно до комплексу стандартів і первинних документів на автоматизовані системи.

4.6. Розроблення стандартів та інших передбачених ТЗ нормативних документів виконується відповідно до чинних державних стандартів з урахуванням настановчих документів галузі.

4.7. Правила розроблення технологічної документації на матеріали та речовини встановлює виконавець з урахуванням специфіки продукції, організації виробництва та вимог галузевих документів.

4.8. Закінчення робіт з виготовлення і налагодження дослідного зразка (дослідної партії) для подання його до попередніх випробувань оформлюється актом (додаток 12).

Результати випробувань реєструються протоколами, на підставі яких складають акт попередніх випробувань дослідного зразка (додаток 13).
Завершення коригування робочої документації і доопрацювання дослідного зразка оформлюється актом (додаток 14), який сповіщає про готовність дослідного зразка (дослідної партії) до приймальних випробувань.

4.9. Про готовність закінчених НДР та ДКР до приймання виконавець сповіщає замовника та зацікавлені організації повідомленням (додатки 15, 16).
До повідомлення додаються пропозиції виконавця роботи щодо складу приймальної комісії.

4.10. Приймання закінчених НДР та ДКР здійснює приймальна комісія.

Приймальна комісія призначається наказом (розпорядженням) замовника роботи у місячний термін після одержання повідомлення від виконавця про готовність роботи до приймання. Головою приймальної комісії призначається представник замовника. Заступником голови призначається представник Держнаглядохоронпраці (при прийманні робіт, передбачених Національною програмою та Програмою ЗІЗ), або відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, концерну, корпорації, об'єднання підприємств, створеного за галузевим принципом (при прийманні робіт, передбачених галузевими програмами), або Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації (при прийманні робіт, передбачених регіональними програмами).
У наказі (розпорядженні) визначається склад комісії та строки її роботи. Копію наказу (розпорядження) із запрошенням членів комісії виконавець роботи надсилає відповідним органам (Держнаглядохоронпраці, центральні та місцеві органи виконавчої влади), організаціям та підприємствам у такий термін, щоб ці документи були одержані не пізніше як за 10 днів до початку роботи комісії.
До складу приймальної комісії входять представники Фонду (замовника), виконавця роботи, підприємства-виробника розробленої продукції, а також представники інших зацікавлених організацій за пропозицією замовника та виконавця.

4.11. За результатами роботи комісія складає акт приймання НДР, ДКР (додатки: 17-Держ., 17-Гал., 17-Рег; 18-Держ., 18-Гал., 18-Рег.).

Акти приймання робіт, передбачених Програмами, зі своєї сторони тристороннього договору візує керівництво Держнаглядохоронпраці (при прийманні робіт, передбачених Національною програмою та Програмою ЗІЗ), керівництво відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, концерну, корпорації, об'єднання підприємств, створеного за галузевим принципом (при прийманні робіт, передбачених галузевими програмами), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації (при прийманні робіт, передбачених регіональними програмами), і затверджує Фонд (замовник). Робота вважається завершеною від дня затвердження акта її приймання.

Для решти робіт згідно з пунктом 1.5 цього Положення оформлюється акт приймання роботи (додаток 19).
Акти приймання інших робіт, пов'язаних з реалізацією профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, затверджує Фонд (замовник). Робота вважається завершеною від дня затвердження акта її приймання.

4.12. Перевірку відповідності оформлення звітних документів (згідно з пунктом 4.1 цього Положення) чинним нормативним актам, а також перевірку кошторису фактичних витрат за закінченими етапами та роботи загалом проводить управління організації профілактики нещасних випадків та профзахворювань за участю, в разі потреби та на підставі відповідного договору, спеціалізованої або базової організації з питань охорони праці, яка готує відповідний експертний висновок.

4.13. Акти здачі-приймання (додатки: 9-Держ., 9-Гал., 9-Рег) науково-технічної продукції візуються:
керівництвом Держнаглядохоронпраці - на виконання робіт, передбачених Національною програмою та Програмою ЗІЗ,
керівництвом відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, концерну, корпорації, об'єднання підприємств, створеного за галузевим принципом - на виконання робіт, передбачених галузевими програмами,
керівництвом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міськими державними адміністраціями - на виконання робіт, передбачених регіональними програмами.

Після візування управлінням організації профілактики нещасних випадків та профзахворювань, фінансово-економічним відділом виконавчої дирекції Фонду акти здачі-приймання подаються на підпис керівництву виконавчої дирекції Фонду.

4.14. Підписані звітні документи згідно з пунктом 4.1 цього Положення у двох примірниках залишаються у Фонді, у тому числі (з візами): фінансові - в фінансово-економічному відділі; матеріали проміжних та заключних результатів роботи (звіти, протоколи, акти тощо) - в управлінні організації профілактики нещасних випадків та профзахворювань.

Третій примірник усіх звітних документів передається на зберігання до:

Держнаглядохоронпраці - на виконання робіт, передбачених Національною програмою та Програмою ЗІЗ;

 • до відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, концерну, корпорації, об'єднання підприємств, створеного за галузевим принципом - на виконання робіт, передбачених галузевими програмами;
 • до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державної адміністрацій - на виконання робіт, передбачених регіональними програмами.

Четвертий примірник всіх звітних документів залишається у виконавця.

4.15. По завершенні робіт виконавець та замовник складають акт звірки розрахунків (додаток 20), який зберігається у фінансово-економічному відділі виконавчої дирекції Фонду.

4.16. Передачу науково-технічної продукції для її застосування і поставлення на виробництво здійснює замовник залежно від її призначення з урахуванням рекомендацій приймальної комісії, додержанням вимог чинних документів щодо прав на інтелектуальну власність і умов договору на виконання НДР та ДКР.

4.17. Власником науково-технічної продукції є Фонд. Використання результатів робіт іншими організаціями дозволяється тільки за узгодженням з Фондом.

4.18. На освоєння серійного виробництва продукції, яка розроблялась за рахунок коштів Фонду, укладається ліцензійний договір за участю Фонду (як інвестора), організації - розробника продукції та її виробника з метою повернення коштів, витрачених на проведення НДР та ДКР та подальшого їх використання на вирішення проблем охорони праці.

4.19. Фінансування заходів щодо впровадження результатів виконання НДР та ДКР здійснюється за кошти заінтересованих підприємств, організацій та установ.

5. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

5.1. Фінансування заходів Національної програми та Програми ЗІЗ за рахунок коштів Фонду здійснюється виходячи з бюджету Фонду на відповідний фінансовий рік у розмірі, передбаченому Національною програмою та Програмою ЗІЗ.

Фінансування заходів галузевих, регіональних програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також інших програм та планів наукових досліджень з охорони праці за рахунок коштів Фонду здійснюється виходячи з бюджету Фонду на відповідний фінансовий рік.

5.2. Рішення про розмір фінансування робіт по створенню навчальних відео- та кінофільмів приймається правлінням Фонду.

5.3. Рішення про розмір фінансування розробок та видання науково-популярної, навчально-методичної літератури, комп'ютерних програм, нормативно-правових актів, організацію та проведення конференцій, виставок, оглядів-конкурсів, семінарів приймається виконавчою дирекцією Фонду на підставі бюджету Фонду.

5.4. Перерахування коштів, облік, витрачання та звітність здійснюються у відповідності до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 20.04.2001 року № 12.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

6.1. Контроль за виконанням робіт здійснюється з метою своєчасності прийняття рішень щодо ефективності використання коштів, внесення в разі необхідності змін щодо обсягів фінансування, складу виконавців та умов використання науково-технічної продукції, припинення робіт за договором на створення науково-технічної продукції тощо.

6.2. Контроль за виконанням робіт на всіх етапах здійснює виконавча дирекція Фонду, а за виконанням Національної програми та Програми ЗІЗ - Держнаглядохоронпраці.

Щорічно в першому кварталі Фонд готує інформаційний звіт про виконання плану робіт.


Полезная информация: