Закон України. Постанова Кабінета Міністрів
Про внесення змін до державного нормативно-правового акта про охорону праці


М І Н І С Т Е Р С Т В О
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Н А К А З

06.03.2002 м. Київ № 131

Про внесення змін до державного нормативно-правового акта про охорону праці
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 27.03.2002 за № 306/6594


З метою приведення у відповідність до Положення про Державний депар-тамент з нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міні-стрів України від 6 червня 2000 року № 925, державного нормативно-правового акта про охорону праці щодо проведення реєстрації органами Держнаглядохо-ронпраці

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Правил будови та безпечної експлуатації трубопрово-дів пари та гарячої води, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці Украї-ни від 08.09.98 № 177, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 636/3076, що додаються.

2. Державному департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчак С. О.) у тижневий термін довести цей наказ до відома територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Солдатенка М. О.

Міністр
І. Сахань


Додаток
до наказу Мінпраці
06.03.2002 № 131
Зареєстрованого в Міністерс-тві юстиції України
27.03.2002 за № 306/6594

 

Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 № 177,
зареєстрованих у Мін'юсті 07.10.98 за № 636/3076


1. У пунктах 11.2, 11.4, 11.12, 11.20, 11.22, 11.23, 11.24, 11.26 слово "ЕТЦ" замінити словами "органах Держнаглядохоронпраці".

2. Абзац перший пункту 11.3 викласти в редакції:
"11.3. Реєстрація трубопроводів в органах Держнаглядохоронпраці про-водиться на підставі письмової заяви підприємства-власника".

3. У пункті 11.6 слово "ЕТЦ" замінити словами "органи Держнаглядохо-ронпраці".

4. У пункті 11.9 після слів "(зовнішній огляд та гідравлічне випробуван-ня) зареєстрованих в" слово "ЕТЦ" замінити словами "органах Держнаглядохо-ронпраці".

5. У пункті 11.23 слова "встановлених під час його обстеження експертом ЕТЦ" вилучити.

Начальник управління
охорони праці
Л. Мельничук

 


 


Полезная информация: