Накази Держнаглядохоронпраці України
Про затвердження Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування...

Про затвердження Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

Наказ Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 16 березня 1994 року N 19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 травня 1994 р. за N 94/303

На виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 року N 135 "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, що додається.

2. Запропонувати міністерствам, відомствам, а також концернам, корпораціям, іншим об'єднанням підприємств, створеним за галузевим принципом, вжити необхідних заходів щодо поліпшення нормотворчої діяльності з питань охорони праці в галузі та організації виконання вимог цього Положення структурними підрозділами центрального апарату, базовими (головними) організаціями, експертними групами, окремими творчими колективами - розробниками нормативних актів про охорону праці.

3. Начальникам галузевих управлінь (відділів) та інших структурних підрозділів Держнаглядохоронпраці забезпечити безпосереднє керівництво роботою підконтрольних міністерств, відомств, базових організацій щодо опрацювання нових, перегляду чинних державних нормативних актів про охорону праці згідно з законодавством та цим Положенням.

4. Покласти на управління нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету методичне керівництво роботою щодо організації нормотворчої діяльності відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці", рішень Уряду та цього Положення.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Держнаглядохоронпраці Ткачука С. П.

  

Голова Комітету

А. Ф. Дюба 


  


 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 16 березня 1994 р. N 19

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 травня 1994 р. за N 94/303


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОПРАЦЮВАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕГЛЯД ТА СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок опрацювання та прийняття нових, перегляду і скасування чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 р. N 135 з цього питання.

1.2. Положення є обов'язковим для виконання усіма центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.

2. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

2.1. Організація роботи

2.1.1. Опрацювання проектів державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (далі - ДНАОП) здійснюється під керівництвом і за безпосередньою участю фахівців Держнаглядохоронпраці, Держатомнагляду, органів та закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ та органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС.

2.1.2. Системний і комплексний підхід до організації нормотворчої діяльності, удосконалення наявної нормативної бази з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища забезпечується шляхом створення мережі головних та базових організацій з цього питання.

2.1.3. Національний науково-дослідний інститут охорони праці виконує щодо базових організацій міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, створених за галузевим принципом (далі - міністерства) функцію головної організації, яка координує роботу у даному напрямку, надає методичну допомогу фахівцям базових організацій, організує підвищення кваліфікації, а також опрацьовує проекти державних міжгалузевих і окремих галузевих нормативних актів.

Головні (базові) організації з питань гігієни праці, пожежної, ядерної, радіаційної безпеки та порядок опрацювання і затвердження нормативних актів з цих питань визначаються відповідними органами державного нагляду, до компетенції яких належать зазначені питання.

2.1.4. Базові організації з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці визначаються в кожній галузі народного господарства рішеннями відповідних міністерств, як правило,із складу науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій і підприємств галузі, що спеціалізуються у певних сферах діяльності, мають найвищий науково-технічний потенціал і укомплектовані досвідченими кадрами з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Якщо у різних напрямках діяльності або підгалузях працює декілька базових організацій, то одна з них визначається головною в даній галузі.

2.1.5. Державний нормативний акт про охорону праці може опрацьовуватися також окремою організацією-розробником або творчим колективом, групою фахівців (далі - організація-розробник), які спроможні якісно виконати роботу. Призначення такої організації розробником ДНАОП здійснюється міністерством за погодженням з відповідним органом державного нагляду за охороною праці або безпосередньо органом нагляду.

2.1.6. Опрацювання, прийняття, перегляд, скасування і видання державних нормативних актів про охорону праці здійснюється відповідно до перспективного (п'ятирічного) та уточненого (річного) зведених планів, що затверджуються органами державного нагляду за охороною праці згідно з їх компетенцією.

Проекти зведених планів складаються шляхом узагальнення відповідних галузевих планів, а також пропозицій міністерств, місцевих органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів і працівників органів державного нагляду, громадських та інших організацій щодо удосконалення нормативних актів про охорону праці. Галузеві плани підлягають попередньому узгодженню з відповідним органом державного нагляду та затверджуються міністерствами.

На підставі зведеного і галузевих планів формується відповідний розділ з питань нормотворчої діяльності у Національній та галузевих програмах поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Галузеві плани подаються на затвердження у червні, а зведений - у жовтні того року, що передує визначеному планом періоду.

2.1.7. Плани опрацювання та орієнтовні строки видання державних нормативних актів систематично публікуються в журналі "Охорона праці", інших виданнях, а також передаються видавництвам для включення в тематичний план видавничих робіт на наступний рік.

2.1.8. Вимоги окремих нормативних актів, які набрали чинності в інших державах і відповідають потребам України, можуть бути визначені чинними відповідно до рішення органу державного нагляду України без проходження певних етапів розробки, передбачених цим Положенням. Додатки або зміни до них опрацьовуються за необхідності в загальному порядку.

2.2. Стадії опрацювання ДНАОП

2.2.1. Опрацювання державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці проводиться за такими стадіями:

підготовка до опрацювання ДНАОП;
опрацювання і затвердження технічного завдання;
опрацювання першої редакції проекту ДНАОП;
опрацювання остаточної редакції проекту ДНАОП;
затвердження і включення ДНАОП до державного реєстру;
видання та інформація про ДНАОП.

2.3. Підготовка до опрацювання ДНАОП

2.3.1. На стадії підготовки визначаються доцільність опрацювання даного нормативного акта, черговість робіт, можливі виконавці проекту, джерела та обсяги фінансування тощо. Базова організація розглядає заявки на розробку, що надійшли від органів управління, підприємств, установ, організацій, окремих підприємців (власників), а також органів державного нагляду за охороною праці, вивчає пропозиції про необхідність розробки, враховує результати власного аналізу попереднього нормативного акта щодо відповідності вимогам сьогодення, додержання визначених для нього строків дії тощо.

Приймається в установленому порядку рішення про включення даного нормативного акта до плану опрацювання ДНАОП.

2.3.2. Проводиться збирання робочих матеріалів або пред'являється і аналізується початковий варіант проекту ДНАОП (за його наявності).

2.3.3. Для опрацювання нормативного акта рішенням керівника відповідної базової (головної) організації створюється робоча група, до якої поряд із власними спеціалістами за необхідності можуть бути залучені фахівці інших компетентних організацій і підприємств. Один із членів робочої групи призначається керівником розробки.

У випадку опрацювання ДНАОП окремою організацією-розробником робоча група створюється наказом керівника цієї організації.

2.4. Опрацювання і затвердження технічного завдання

2.4.1. Технічне завдання на опрацювання ДНАОП розробляє базова організація (організація-розробник).

2.4.2. У технічному завданні повинні бути передбачені: підстава
для опрацювання ДНАОП;
строки початку та закінчення робіт;
мета і головні завдання ДНАОП;
характеристика об'єкта нормативного регулювання;
структура ДНАОП;

взаємозв'язок з іншими правовими нормами та нормативними документами;

джерела інформації, що повинні бути використані;

етапи опрацювання, строки виконання та виконавці.

2.4.3. До технічного завдання додається:

перелік організацій, яким надсилається проект нормативного акта на відзив (з врахуванням заявок заінтересованих організацій);

перелік органів, яким надсилається проект на узгодження.

2.4.4. До переліку органів, з якими узгоджується проект ДНАОП, повинні включатися:

організація-замовник;

відповідні органи державного нагляду, міністерства або інші органи, до компетенції яких належить даний нормативний акт або окремі його вимоги;

Національний НДІ охорони праці.

2.4.5. Технічне завдання на опрацювання ДНАОП узгоджується з міністерством, Національним НДІ охорони праці та затверджується заступником керівника відповідного органу державного нагляду. Термін розгляду технічного завдання узгоджуючим органом не повинен перевищувати двох тижнів.

Зміни до технічного завдання вносяться, узгоджуються і затверджуються в такому ж порядку, що й основний документ.

2.4.6. Базова організація (організація-розробник) у двотижневий термін після затвердження технічного завдання надсилає його органам, з якими узгоджувався цей документ, та керівникові розробки.

2.4.7. Якщо базова організація (організація-розробник) має підготовлений початковий варіант нормативного акта, який може бути прийнятий як проект у першій редакції, вона подає його разом з технічним завданням. В такому разі допускається суміщення стадій розроблення ДНАОП.

2.4.8. Якщо базова організація (організація-розробник) прийняла рішення про використання нормативного акта іншої держави (або міждержавного) як проекту ДНАОП, замість технічного завдання на розроблення акта оформляються пропозиції з обгрунтуванням необхідності його використання.

2.5. Опрацювання першої редакції проекту ДНАОП

2.5.1. Проект ДНАОП розробляється відповідно до договору, календарного плану і технічного завдання.

2.5.2. Структура, зміст, викладення і оформлення ДНАОП залежать від вимог, призначення й головних завдань нормативного акта та визначаються органом, який його затверджує.

2.5.3. При опрацюванні проекту використовуються досягнення науково-технічного прогресу, результати науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, патентних досліджень, світовий досвід організації охорони праці, підвищення безпеки технологічних процесів, виробничого устаткування, створення нешкідливих для здоров'я умов праці. Враховуються дані про ефективність попередніх нормативів аналогічного спрямування, результати аналізу травматизму, професійної або виробничообумовленої захворюваності, пропозиції заінтересованих організацій, власників підприємств тощо.

2.5.4. Одночасно з опрацюванням проекту ДНАОП складається:

пояснювальна записка;

опис проекту, придатний для обробки за допомогою ЕОМ.

2.5.5. Пояснювальна записка повинна містити відомості про: підстави розроблення ДНАОП; головну мету і завдання проекту; скорочену характеристику нормативів і вимог, які містяться у проекті; його рівень та взаємозв'язок з іншими державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами; пропозиції щодо порядку введення в дію і впровадження, строків дії ДНАОП; джерела використаної інформації; про організації, яким розсилався проект ДНАОП на відзив та на узгодження, а також інші відомості.

Пояснювальна записка повинна бути підписана керівником базової організації (організації-розробника) та керівником розробки.

2.5.6. Опис проекту ДНАОП складається у вигляді карти-паспорта і повинен містити основну інформацію про нього: вид нормативного акта (правила, положення тощо), його позначення, найменування, галузь застосування, дату затвердження і введення в дію, термін дії, перелік взаємозв'язаних з ним інших нормативних актів, назву організації-розробника, перелік органів, з якими погоджено проект ДНАОП, внесені зміни тощо.

2.5.7. Якщо при опрацюванні проекту ДНАОП виникає необхідність перегляду, зміни або скасування взаємозв'язаних з ним нормативних актів, то базова організація (організація-розробник) повинна одночасно з опрацюванням проекту ДНАОП підготувати обгрунтовану пропозицію про їх перегляд, зміну або скасування.

2.5.8. Проект ДНАОП розглядається, як правило, на засіданні науково-технічної (наукової) ради чи секції ради організації-розробника, яка приймає протокольне рішення про надіслання проекту ДНАОП на відзив або про продовження роботи над проектом.

2.5.9. Проект ДНАОП разом з пояснювальною запискою та описом проекту надсилається на відзив організаціям, передбаченим технічним завданням, включаючи відповідний центральний профспілковий орган.

Зазначені організації складають і надсилають відзив на адресу базової організації (організації-розробника) в місячний термін з дня одержання або опублікування проекту ДНАОП. Якщо відзив у зазначений термін не надіслано, вважається, що зацікавлена організація не має зауважень і пропозицій до проекту.

2.6. Опрацювання остаточної редакції проекту ДНАОП

2.6.1. Робоча група на підставі зауважень і пропозицій, що містяться у відзивах, доопрацьовує проект ДНАОП, уточнює пояснювальну записку і опис проекту нормативного акта, готує зведення відзивів.

2.6.2. Доопрацьований проект ДНАОП разом з пояснювальною запискою до нього та зведенням відзивів надсилається базовою організацією (організацією-розробником) на узгодження.

Узгоджуючі органи повинні розглянути проект ДНАОП і підготувати висновок у термін, що не перевищує одного місяця від дня одержання проекту. Лист про узгодження або узгоджений проект ДНАОП підписується керівником або заступником керівника організації.

2.6.3. За наявності суттєвих розбіжностей щодо проекту ДНАОП базова організація (організація-розробник) провадить їх розгляд та усунення.

2.6.4. Остаточна редакція проекту ДНАОП після врахування зауважень і пропозицій узгоджуючих органів обговорюється на засіданні науково-технічної (наукової) ради чи секції ради організації-розробника, яка приймає протокольне рішення про подання його на затвердження органу державного нагляду за охороною праці.

Одночасно базовою організацією (організацією-розробником) виконуються роботи щодо запису тексту нормативного акта, викладеного державною мовою, на магнітну дискету (придатну для обробки на IBM-сумісних комп'ютерах), а також щодо аутентичного його перекладу російською мовою.

2.6.5. Проект ДНАОП із супровідним листом, підписаним керівником базової організації (організації-розробника), подається на затвердження у трьох примірниках, виконаних державною мовою (оригінал та дві копії), і кожен з яких супроводжується аутентичним перекладом російською мовою.

Разом з проектом ДНАОП в остаточній редакції надсилається така документація:

пояснювальна записка; опис
проекту;
оригінали документів, що підтверджують узгодження;
зведення відзивів;

протокольне рішення засідання науково-технічної (наукової) ради або секції ради базової організації (організації-розробника).

2.6.6. Для розгляду остаточної редакції проекту ДНАОП рішенням відповідного органу державного нагляду затверджується редакційна комісія. Фахівці від міністерства, базової (головної) організації або організації-розробника включаються до складу редакційної комісії за поданням цих організацій.

2.6.7. За необхідності голова редакційної комісії може прийняти рішення про призначення експертизи проекту ДНАОП і надіслати його до відповідної компетентної організації. У випадках, коли це доцільно, експерти від незалежних компетентних організацій можуть бути включені до складу редакційної комісії.

Експертиза проекту виконується за рахунок коштів, виділених замовником на опрацювання ДНАОП.

2.6.8. Редакційна комісія розглядає проект ДНАОП у термін, що не перевищує півтора місяця, і приймає протокольне рішення про доцільність його затвердження або повернення на доопрацювання.

У разі проведення експертизи проекту ДНАОП зазначений термін може бути продовжено на строк проведення експертизи, але не більш як на один місяць.

Якщо державний галузевий нормативний акт про охорону праці, опрацьований для потреб однієї галузі, необхідно поширити на підприємства, установи, організації інших (суміжних) галузей, редакційна комісія приймає з цього питання відповідне протокольне рішення. В ньому вказуються галузі (підприємства, виробництва), на які доцільно поширити дію даного нормативного акта.

2.7. Затвердження і включення ДНАОП до державного реєстру

2.7.1. Державний нормативний акт про охорону праці затверджується наказом відповідного органу державного нагляду. Підставою для затвердження повинен бути висновок редакційної комісії, а також візи на нормативний акт голови цієї комісії і осіб, відповідальних за розробку.

2.7.2. При затвердженні нормативного акта визначається дата введення його в дію (із врахуванням часу, необхідного на виконання підготовчих заходів щодо впровадження ДНАОП), термін дії та галузі (підприємства, виробництва), на які поширюється нормативний акт. Зазначені дані заносяться до ДНАОП.

ДНАОП може затверджуватися без обмеження терміну дії. Однак щодо будь-якого нормативного акта повинні виконуватися вимоги законодавства про його періодичний перегляд.

2.7.3. Затверджений нормативний акт про охорону праці підлягає включенню до державного реєстру ДНАОП, який ведеться Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

Інші органи державного нагляду за охороною праці за необхідності ведуть облік затверджених ними нормативних актів.

2.7.4. ДНАОП, що підлягає включенню в державний реєстр, та його машиноорієнтований опис подаються до Держнаглядохоронпраці у чотирьох примірниках (оригінал і три копії). Кожен примірник повинен бути виконаний державною мовою з аутентичним перекладом російською мовою. Для можливості машинної обробки ДНАОП подається, крім того, текст нормативного акта, записаний на магнітній дискеті державною мовою.

Оригінал нормативного акта, як контрольний примірник, та магнітна дискета залишаються у підрозділі Держнаглядохоронпраці, що зареєстрував ДНАОП. Другий примірник зареєстрованого документа надсилається видавництву для друку, інші примірники повертаються організації-замовнику (основному користувачу) та відповідному органу державного нагляду.

2.7.5. Зміст опису (карти-паспорта) нормативного акта вводиться в банк даних автоматизованого інформаційного фонду державних нормативних актів про охорону праці України.

2.8. Видання та інформація про ДНАОП

2.8.1. Дані про затвердження та введення в дію державних нормативних актів про охорону праці щоквартально публікуються в покажчику ДНАОП, а також інших виданнях органів державного нагляду та в журналі "Охорона праці".

2.8.2. Органи державного нагляду за охороною праці тиражують і розповсюджують ДНАОП відповідно до встановленого ними порядку. Без дозволу цих органів державний нормативний акт про охорону праці не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ І ЗМІНИ ДНАОП

3.1. Перегляд державних нормативних актів про охорону праці проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на десять років.

Базова організація розпочинає роботу з перевірки нормативного акта на відповідність чинному законодавству України, положенням міжнародних договорів і угод та іншим нормативним актам, рівню розвитку науки і техніки, досягнутому у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на момент перевірки; враховує дані про ефективність дії ДНАОП та про взаємозв'язані з ним аварії, випадки виробничого травматизму, професійних захворювань тощо. За підсумками перевірки подаються відповідні пропозиції до органу, який затвердив нормативний акт.

Вперед

Полезная информация: