Накази Держнаглядохоронпраці України
Про затвердження Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування...

Роботи щодо перегляду нормативного акта включаються в установленому порядку до плану опрацювання ДНАОП.

Зазначені роботи не проводяться, якщо за підсумками перевірки нормативного акта прийнято рішення про доцільність подальшого його застосування без перегляду і змін.

3.2. Під час перегляду ДНАОП може розроблятися новий нормативний акт замість чинного або вноситися до нього зміни та доповнення. Ця робота повинна проводитися відповідно до вимог розділу 2.

Переглянутий нормативний акт скасовується, а в новому вказується замість якого ДНАОП він опрацьований. В позначенні нормативного акта змінюються дві останні цифри про рік його затвердження.

3.3. Проекти змін до ДНАОП опрацьовує базова організація (організація-розробник), яка розробляла цей нормативний акт.

У разі необхідності внесення змін до нормативного акта, який опрацьовувався в іншій державі і якому надано чинності в Україні рішенням відповідного органу державного нагляду за охороною праці, проект цих змін готується базовою організацією (організацією-розробником), до компетенції якої належить нормативний акт.

Одночасно з проектом змін до ДНАОП готуються пропозиції щодо змін взаємозв'язаних з ним державних нормативних актів.

3.4. Опрацювання, узгодження і затвердження змін до ДНАОП, а також їх включення до державного реєстру здійснюються в порядку, встановленому для нормативних актів, які розробляються вперше.

Узгодження проекту змін до ДНАОП проводиться з організаціями, переліченими в п. 2.4.4, за винятком тих органів державного нагляду чи організацій, до компетенції яких не належать вимоги, передбачені змінами.

3.5. Якщо власник підприємства (уповноважений ним орган) наполягає на змінах до ДНАОП, які були ним внесені в установленому порядку, але не прийняті, його клопотання розглядається в місячний термін органом, що затверджує нормативний акт, з врахуванням висновку редакційної комісії.

У цьому випадку власник подає до відповідного органу державного нагляду заяву і обгрунтування своєї пропозиції, а також висновки, розрахунки та інші матеріали компетентних організацій, експертів про доцільність внесення змін до ДНАОП.

3.6. Кожній зміні надається порядковий номер і визначається дата введення зміни в дію. Термін дії зміни не встановлюється. При її затвердженні позначення нормативного акта не змінюється.

3.7. Кожна зміна фіксується в описі (карті-паспорті) ДНАОП та в банку даних автоматизованого інформаційного фонду державних нормативних актів про охорону праці.

Інформація про зміну ДНАОП та текст цієї зміни публікуються в порядку, передбаченому п. 2.8.1.

3.8. За необхідності продовження або скорочення терміну дії ДНАОП це питання розглядається органом, що затвердив ДНАОП, після узгодження з організаціями, які узгоджували нормативний акт. Рішення оформляється наказом зазначеного органу.

Базова організація (організація-розробник) у цьому випадку подає на затвердження не пізніше ніж за 6 місяців такі документи: пояснювальну записку, оригінали документів про узгодження зміни та супровідний лист з пропозиціями і обгрунтуванням доцільності продовження або скорочення терміну дії ДНАОП.

На підставі зазначеного рішення вносяться відповідні зміни в опис (карту-паспорт) ДНАОП та в банк даних автоматизованого інформаційного фонду державних нормативних актів про охорону праці. Інформація про продовження або скорочення терміну дії нормативного акта публікується в покажчику ДНАОП не пізніше ніж за 2 місяці до початку дії цих змін.

4. ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

4.1. За наявності підстав і у випадках, передбачених статтею 35 Закону України "Про охорону праці", орган державного нагляду за охороною праці може прийняти рішення про тимчасове припинення чинності нормативного акта або його окремих пунктів.

4.2. Тимчасове припинення чинності ДНАОП може здійснюватися:

при відсутності в даний момент науково-технічних рішень, що забезпечують наявність приладів та устаткування, які задовольняють вимогам нормативного акта про охорону праці;

у зв'язку з затримкою або припиненням випуску промислового устаткування, приладів або матеріалів, які вимагаються нормативним актом про охорону праці;

у випадках несвоєчасного виявлення помилок, які були допущені під час проектування, будівництва та введення в експлуатацію виробничого об'єкта, якщо ці помилки неможливо усунути без його реконструкції;

при застосуванні нового нормативного акта про охорону праці, коли його вимоги почали діяти, а приведення виробництва, об'єкта або робочого місця до нових вимог ще не закінчено.

4.3. Для встановлення виключного порядку застосування відповідного нормативу з охорони праці, визначення строків та умов тимчасового припинення чинності нормативного акта власник або уповноважений ним орган повинен за згодою працівників, яких це стосується, звернутися до органу державного нагляду, що затверджував цей нормативний акт.

Письмове клопотання повинно містити відомості про:

нормативний акт і його конкретні вимоги, які не виконуються, та причини невиконання;

додаткові заходи, яких вжито для забезпечення безпечної експлуатації відповідного виробництва, об'єкта, устаткування, технологічного процесу, робочого місця на період припинення дії нормативного акта;

погодження клопотання про припинення дії ДНАОП з працівниками, яких стосується це питання.

До листа додається:

програма приведення умов і безпеки праці на конкретному об'єкті, виробництві, устаткуванні, робочому місці до нормативних вимог;

висновок науково-дослідної, проектно-конструкторської або іншої компетентної організації про стан і можливість безпечної експлуатації об'єкта, виробництва, устаткування, робочого місця;

висновок місцевого органу державного нагляду про можливість тимчасового припинення чинності нормативного акта.

4.4. Рішення органу державного нагляду приймається в місячний термін з дня одержання клопотання і повинно визначати строки та умови тимчасового припинення чинності нормативного акта, а також перелік вимог, дія яких припиняється.

4.5. Рішення про припинення чинності ДНАОП може бути скасоване органом, який його прийняв, у випадках:

невиконання власником або уповноваженим ним органом умов тимчасового припинення чинності нормативного акта та заходів, що забезпечують безпеку робіт;

виникнення аварійної ситуації або реальної загрози життю чи здоров'ю працюючих або оточуючих людей, або коли аварії, нещасні випадки мали місце внаслідок невиконання вимог нормативного акта.

5. ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ДНАОП

5.1. Скасування державних нормативних актів про охорону праці здійснюється за наказом органу, який затвердив цей акт, у разі розробки і затвердження замість нього іншого нормативного акта, або коли визначено, що у подальшому його використанні немає необхідності.

Рішення про скасування ДНАОП приймається не пізніше як за 3 місяці до визначеної дати скасування нормативного акта.

5.2. ДНАОП, що підлягає скасуванню, подається базовою організацією (організацією-розробником) в орган державного нагляду із супровідним листом і оригіналами документів, що підтверджують узгодження необхідності скасування нормативного акта з організаціями, переліченими у п. 2.4.4.

5.3. На підставі рішення про скасування ДНАОП вносяться відповідні зміни у банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці, а також публікується необхідна інформація у покажчику ДНАОП, інших виданнях.

6. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ І ВИДАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

6.1. Опрацювання і перегляд галузевих ДНАОП, в тому числі науково-дослідні роботи, що виконуються в межах нормотворчої діяльності, фінансуються міністерствами з використанням коштів галузевого фонду охорони праці, фонду розвитку науки і техніки та інших джерел.

6.2. Опрацювання і перегляд державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці (в тому числі науково-дослідні роботи),фінансуються з державного фонду охорони праці та інших джерел.

6.3. Видання і розповсюдження ДНАОП здійснюються за рахунок організацій-замовників (користувачів). Попереднє фінансування цих робіт здійснюється за рахунок державного, галузевих фондів охорони праці або інших джерел з наступним поверненням відповідних коштів при придбанні нормативних актів організаціями-замовниками (користувачами).

____________ 

Предыдущая

Полезная информация: